South Korea - Maggie Sim
Gwanghwamun Jip - Kimchi Jigae

Gwanghwamun Jip - Kimchi Jigae

Nov 2017. iPhone 7+