Hokkaido - Maggie Sim
Biei: Shikisai no Oka Hill

Biei: Shikisai no Oka Hill

Flower fields in Biei

Aug 2018. iPhone 7+