Hokkaido - Maggie Sim
Biei: Shikisai No Oki Hill

Biei: Shikisai No Oki Hill

Flower fields in Biei.

Aug 2018. iPhone 7+